Leerareas - Learning Areas

News Feed

School Comunicator
Follow the School Communicator for:

 • Circulars
 • Calender dates for the term
 • Homework
 • Test and Exams date

Download the School Communicator as follow:


The School Communicator helps parents to be informed anywhere, any time.


How to down load D6 School Communicator:


Step 1: Click on http://www/school-communicator.com/download.php

Step 2: Choose Laerskool Theresapark

Step 3: Choose Windows


leerareas

ACADEMIC STATUS / AKADEMIE

Vakke: Afr, Eng, Wisk, EBW, NW-Teg, SW (Aard & Gesk), LO/PSW, KK, Fisiese Opvoeding

Subjects: Afr, Eng, Maths, EMS, NS-Tech, SS (Geo & History), LO/PSW, AC, Physical Practise

 

 

At the end of 2013 there were 1171 learners in the school. Only 49 learners failed which means there was a pass rate of 95,8%.

During the year we monitored the standard of learning as follows :

 • Class visits by the Principal and Deputy Principals.
 • Moderating of all tests and memorandums according to a year plan.
 • Comparing of learners work to previous years.
 • Monitoring of Heads of Department in the different learning areas.
 • Attending moderations of the District to make sure we are on standard.

 

Aan die einde van verlede jaar (2013) was daar 1171 leerders in die skool waarvan net 49 leerders aan die einde van die jaar nie geslaag het nie. Dit verteenwoordig ‘n slaagsyfer van 95,8%.

Gedurende die afgelope jaar is gepoog om die standaard van onderrig in elke graad so hoog as moontlik te hou. Dit is op die volgende wyse gemonitor:

 

 • Gereelde klasbesoek van elke opvoeder op posvlak 1, deur die hoof.
 • Die moderering van alle toets- en eksamenvraestelle en antwoordstelle volgens ‘n jaarprogram.
 • Die gereelde vergelyking van leerders se prestasie teenoor dié van vorige jare.
 • Die kontrole deur leerarea- en departementshoofde volgens ‘n jaarprogram.

Vraelys en stappe vir Geheelskoolontwikkeling.

 

REMEDIAL TEACHING COMMITTEE

 

Mrs E L Kruger is offering remedial teaching since March 2014, in order to help learners with barriers in Home Language (English and Afrikaans.)

The Class Teacher identifies such learners and refers them to the R T – Class where they are tested according to specific criteria to attend the Remedial Class.

Learners attend classes twice a week until the problem is rectified.

The R T – Class also has reading and spelling computer programmes available (in English and Afrikaans) to all learners who attend the class.

Between 70 – 80 learners receive extra help and support during the year in groups of 3 to 4 learners, to make remedial teaching more effective.

 

R O KLAS JAARVERSLAG

Mev E L Kruger bied sedert Maart 2014 Remediërende Onderrig aan leerders wat struikelblokke in hulle Huistaal ondervind (Afrikaans en Engels).

Hierdie leerders word deur die klasonderwyseres geïdentifiseer waarna hulle getoets en in die R O klas onderrig word.

Leerders gaan twee keer per week na die R O – Klas vir hulp en onderrig.

Gereelde toetsing vind plaas om vas te stel of die nodige vaardigheid bemeester is, sodat die betrokke leerders weer uitgeplaas kan word.

Die R O-Klas beskik oor lees- en spel rekenaarprogramme, in Afrikaans en Engels, vir verdere leerderondersteuning.

Daar word gemiddeld 70 – 80 leerders per jaar onderrig, in groepies van 3 tot 4 leerders, om remediëring so effektief moontlik te maak.

 

 

LSS-KLAS : (LSS - Learner Support Services)

Me N Oberholster bied Rekenaargesteunde hulp, wat daargestel is aan leerders wat nog nie die nodige geletterdheidsvaardighede van hulle graad voldoende bemeester het nie. Sowat 80 Afrikaanse en Engelse leerders uit die Grondslagfase ontvang steun in die LSS klas. Sodra leerders voldoende vordering toon, word hulle uitgeplaas en ouers ontvang ook ’n volledige vorderingsverslag.

Die klas het ’n verskeidenheid programme en hulpmiddels wat doeltreffend aangewend word tot voordeel van die leerders.

Mrs N Oberholster is teaching Afrikaans and English learners the necessary Home Language skills that they have not yet achieved, making use of computers and educational support material. About 80 learners from the Foundation Phase received extra help and support during the year. Teachers refer the learners to the LSS – Class where they are tested according to a specific criteria. When they qualify, they attend the class twice a week for a period.